Αδικήματα και ποινές

15. Εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3, 5 και 6 είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000).