Σημείωση
36 του Ν. 216(Ι)/2022Κατάργηση

36. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δλαδή του Ν. 216(Ι)/2022] ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος [Σ.Σ.: δλαδή ο Ν. 117(Ι)/2017] και ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Aνωτέρας Bίας Νόμος [Σ.Σ.: δλαδή ο Ν. 47(Ι)/2012], καταργούνται.