Παραγραφή

10.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η περίοδος παραγραφής για την άσκηση αγωγής αποζημίωσης, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι εξαετής.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η περίοδος παραγραφής για την άσκηση αγωγών αποζημίωσης, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν αρχίζει πριν από την παύση της παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού και προτού ο ενάγων λάβει γνώση ή μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι γνωρίζει τα εξής:

(α) Τη συμπεριφορά και το γεγονός που συνιστά παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού∙

(β) το γεγονός ότι η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού προκάλεσε ζημία στον ίδιο∙ και

(γ) την ταυτότητα του παραβάτη.

(3) Η περίοδος παραγραφής αναστέλλεται εάν εθνική αρχή ανταγωνισμού ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στη διερεύνηση ή τη διαδικασία για παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού με την οποία σχετίζεται η αγωγή αποζημίωσης. η αναστολή λήγει ένα έτος μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για την παράβαση ή μετά την περάτωση της διαδικασίας με άλλον τρόπο.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «τελεσίδικη απόφαση» έχει, σε σχέση με απόφαση της Επιτροπής την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2, και σε σχέση με απόφαση άλλης εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 9.