Ισχύς των αποφάσεων

9.-(1) Τελεσίδικη απόφαση παράβασης της Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο σε διαδικασία αγωγής αποζημίωσης ενώπιον Δικαστηρίου.

(2) Τελεσίδικη απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να υποβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, ως εκ πρώτης όψεως μέσο απόδειξης του γεγονότος της παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού και, κατά περίπτωση, μπορεί να εκτιμηθεί παράλληλα με τυχόν άλλο αποδεικτικό υλικό που προσκομίζουν οι διάδικοι.

(3) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2), «τελεσίδικη απόφαση» σημαίνει απόφαση εθνικής αρχής ανταγωνισμού ή αναθεωρητικού δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού και η οποία δεν μπορεί ή δεν μπορεί πλέον να υπόκειται σε τακτικό ένδικο μέσο.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικαστηρίου για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 267 ΣΛΕΕ.