Ευθύνη από κοινού και εις ολόκληρο

11.-(1) Οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες παραβίασαν το δίκαιο ανταγωνισμού, με από κοινού συμπεριφορά, ευθύνονται από κοινού και κεχωρισμένως εις ολόκληρο για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του δικαιώματος πλήρους αποζημίωσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4, σε περίπτωση που ο παραβάτης είναι μικρομεσαία επιχείρηση, ο παραβάτης ευθύνεται μόνον έναντι των δικών του άμεσων ή έμμεσων αγοραστών, εφόσον-

(α) Το μερίδιό της ΜΜΕ στη σχετική αγορά ήταν κατώτερο του 5%, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού∙ και

(β) η εφαρμογή των συνήθων κανόνων περί ευθύνης από κοινού και εις ολόκληρο θα έθετε σε μη αναστρέψιμο κίνδυνο την οικονομική της βιωσιμότητα και θα οδηγούσε σε απώλεια όλης της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «μικρομεσαία επιχείρηση» ή «ΜΜΕ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, εφόσον-

(α) Η ΜΜΕ ηγήθηκε της παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού ή εξανάγκασε άλλες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην παράβαση αυτή∙ ή

(β) η ΜΜΕ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού.

(4) Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, επιχείρηση που καλυπτόμενη από ασυλία ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρο ως εξής:

(α) Έναντι των άμεσων ή έμμεσων αγοραστών ή προμηθευτών της∙ και

(β) έναντι άλλων ζημιωθέντων, μόνο εφόσον δεν μπορεί να ληφθεί πλήρης αποζημίωση από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που είχαν εμπλακεί στην ίδια παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού.

(5) Ο παραβάτης μπορεί να ανακτήσει συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο παραβάτη, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συνάρτηση με τη σχετική ευθύνη του για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού:

Νοείται ότι το ύψος της συνεισφοράς παραβάτη, στον οποίο έχει χορηγηθεί ασυλία από την επιβολή προστίμου στο πλαίσιο προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης, δεν υπερβαίνει το ύψος της ζημίας που αυτός προκάλεσε στους δικούς της άμεσους ή έμμεσους αγοραστές ή προμηθευτές:

Νοείται περαιτέρω ότι στο βαθμό που η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού προκάλεσε ζημία σε άλλους ζημιωθέντες, εκτός από τους άμεσους ή έμμεσους αγοραστές ή προμηθευτές των παραβατών, το ύψος της προς άλλους παραβάτες συνεισφοράς του δικαιούχου ασυλίας καθορίζεται σε συνάρτηση με τη σχετική ευθύνη του για την εν λόγω ζημία.