Καθορισμός της ζημίας

16.-(1) Για τον καθορισμό του ύψους των ζημιών, το Δικαστήριο δύναται, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενάγων υπέστη ζημία, πλην όμως είναι πρακτικά αδύνατο ή υπερβολικά δυσχερές να καθοριστεί επακριβώς η προκληθείσα ζημία βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος διαδίκου, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, να ζητήσει τη συνδρομή της Επιτροπής.

(2) Αποτελεί μαχητό τεκμήριο ότι οι παραβάσεις από συμπράξεις προκαλούν ζημία και ο παραβάτης έχει το δικαίωμα να αντικρούσει το εν λόγω τεκμήριο.