Αγωγές αποζημίωσης από ενάγοντες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού

15.-(1) Το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής αποζημίωσης, όταν εξετάζει αν τηρήθηκε η κατανομή του βάρους απόδειξης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 και 14, και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η άσκηση αγωγών από ενάγοντες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού να οδηγήσει σε πολλαπλή ευθύνη ή σε έλλειψη ευθύνης του παραβάτη δύναται να λάβει δεόντως υπόψη του οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Αγωγές αποζημίωσης που αφορούν την ίδια παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού, αλλά έχουν ασκηθεί από ενάγοντες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού∙

(β) αποφάσεις που εκδίδονται επί αγωγών αποζημίωσης που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου∙

(γ) σχετικές πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικαστηρίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012.