Ανασταλτικά και λοιπά αποτελέσματα της συναινετικής επίλυσης διαφορών

17.-(1) H περίοδος παραγραφής για την άσκηση αγωγής αποζημίωσης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια διαδικασίας συναινετικής επίλυσης διαφορών:

Νοείται ότι η αναστολή της παραγραφής ισχύει μόνο σε σχέση με τους διαδίκους που συμμετέχουν ή συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή διά εκπροσώπου, στη διαδικασία συναινετικής επίλυσης διαφορών.

(2) Υπό την επιφύλαξη των σχετικών με τη διαιτησία διατάξεων του εθνικού δικαίου, το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής αποζημίωσης δύναται να αναστείλει μέχρι δύο (2) έτη τη διαδικασία, στις περιπτώσεις που οι διάδικοι συμμετέχουν σε διαδικασία συναινετικής επίλυσης διαφορών σχετικά με την αξίωση που καλύπτεται από την εν λόγω αγωγή αποζημίωσης.

(3) Η Επιτροπή δύναται να συνεκτιμήσει αποζημίωση που καταβλήθηκε ως αποτέλεσμα συναινετικού διακανονισμού ως ελαφρυντική περίσταση για σκοπούς έκδοσης απόφασής της περί επιβολής προστίμου.