Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών.

«Γενικός Έφορος» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Νόμου και του συντονισμού των Εφόρων, με στόχο την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του∙

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο εντός του ορίου της τοπικής αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται, ανάλογα με την περίπτωση, η εγγεγραμμένη έδρα σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης∙

«Έφορος» σημαίνει τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας, ο οποίος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι υπεύθυνος για την εγγραφή και λειτουργία σωματείων, ιδρυμάτων και ομοσπονδιών ή/και ενώσεων που έχουν την έδρα τους στην Επαρχία του∙

«ίδρυμα» σημαίνει το σύνολο της περιουσίας που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ορισμένου μη κερδοσκοπικού σκοπού και για τη σύστασή του η αφιερούμενη περιουσία δεν δύναται να είναι αξίας μικρότερης των χιλίων ευρώ (€1.000)∙

«μη κερδοσκοπικό», σε σχέση με σωματείο ή ίδρυμα, σημαίνει σωματείο ή ίδρυμα το οποίο δεν διανέμει οποιαδήποτε κέρδη, τα οποία δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητές του, στα μέλη, στους ιδρυτές, στη διοίκηση ή στους αξιωματούχους του, αλλά τα επενδύει ή τα χρησιμοποιεί για τη συνέχιση και επίτευξη των σκοπών του.

«Μητρώο» σημαίνει το βιβλίο το οποίο τηρείται από τον Έφορο και στο οποίο εγγράφονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα σωματεία, τα ιδρύματα και οι ομοσπονδίες ή/και ενώσεις, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, το Μητρώο τηρείται επικαιροποιημένο σε ηλεκτρονική μορφή και μέρος αυτού αναρτάται σε σχετική ιστοσελίδα·

«ομοσπονδία ή/και ένωση» σημαίνει το πλαίσιο συνεργασίας τριών ή περισσότερων σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, με κοινούς σκοπούς.

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο∙

«σωματείο» σημαίνει οργανωμένη ένωση αποτελούμενη από τουλάχιστον είκοσι πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη μη κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.