Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017.