Δικαίωμα ίδρυσης και συμμετοχής σε σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή/και ένωση

3. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 4 αυτού, έκαστος έχει το δικαίωμα ίδρυσης σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης και συμμετοχής του σε αυτά.