Εγγραφή σωματείου

7.-(1) Για το σκοπό εγγραφής σωματείου, ο Έφορος τηρεί, κατά τον καθορισμένο τύπο, Μητρώο Σωματείων, στο οποίο καταχωρίζει τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (2) και το οποίο τηρείται ενημερωμένο και μπορεί να επιθεωρείται από κάθε ενδιαφερόμενο· η δε επιθεώρηση γίνεται στην παρουσία αρμόδιου λειτουργού και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους. παράλληλα, επικαιροποιημένος κατάλογος των λειτουργούντων σωματείων, με τις διευθύνσεις τους, αναρτάται σε σχετική ιστοσελίδα, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Για την εγγραφή σωματείου στο Μητρώο υποβάλλεται γραπτή αίτηση στον Έφορο από τους ιδρυτές ή το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, η οποία συνοδεύεται από τη συστατική πράξη, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της διοίκησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, το καταστατικό υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, με αναφερόμενη τη σχετική χρονολογία, τυχόν έμβλημα του σωματείου και περιγραφή της κινητής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή και των δύο τα οποία θα τελούν υπό την κατοχή ή την κυριότητα ή/και θα μεταβιβαστούν στο σωματείο μετά την εγγραφή του.

(3) Στην αίτηση εγγραφής σωματείου πρέπει απαραίτητα να δηλώνεται η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του σωματείου, έστω και αν αυτή είναι προσωρινή.

(4) O Έφορος προχωρεί το ταχύτερο δυνατό στην εξέταση της αίτησης και, αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι καθορισμένοι από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς όροι και προϋποθέσεις, εγκρίνει την αίτηση, εγγράφει το σωματείο στο Μητρώο ύστερα από την καταβολή του καθορισμένου τέλους και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο:

Νοείται ότι, οι διατυπώσεις χορήγησης έγκρισης εγγραφής με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 6, η προαναφερθείσα περίοδος των τριών (3) μηνών διακόπτεται.

(5) Πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελεί πλήρη απόδειξη της ημερομηνίας εγγραφής του σωματείου και της τήρησης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων. το καταστατικό του σωματείου, το οποίο βεβαιώνεται από τον Έφορο, τηρείται στα αρχεία αυτού:

Νοείται ότι, πιστοποιημένα αντίγραφα του πιστοποιητικού εγγραφής εκδίδονται σε οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον να το ζητήσει και έναντι καταβολής του νενομισμένου τέλους.

(6) O Έφορος δύναται να διενεργεί ελέγχους, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως για διαπίστωση κατά πόσο πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, ειδικά αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 10, και οι διοικήσεις των σωματείων παρέχουν τη συνδρομή τους προς τούτο.

(7) Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής, ο Έφορος καταγράφει τους λόγους απόρριψής του και ενημερώνει τον αιτητή για τα μέσα έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή του.