Εγγραφή σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης των οποίων οι δραστηριότητες και ενέργειες αφορούν ανηλίκους

6Α. Η εγγραφή στο Μητρώο σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης των οποίων οι δραστηριότητες και ενέργειες αφορούν ανηλίκους επιτρέπεται μόνο υπό την αίρεση της υποβολής προηγουμένως από τους αιτητές στον Έφορο σχετικού πιστοποιητικού για κάθε προτεινόμενο μέλος της διοίκησης του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, το οποίο να έχει εκδοθεί κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το οποίο το προτεινόμενο μέλος δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.