Εξουσία άρνησης εγγραφής

6.-(1) Ο Έφορος δύναται να αρνηθεί να εγγράψει σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή/και ένωση όταν διαπιστώνεται ότι ο σκοπός ή η λειτουργία τους είναι παράνομα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ή/και όταν ιδρυτικά μέλη ή προτεινόμενα μέλη της διοίκησης έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αρνητική απάντηση του Εφόρου κοινοποιείται γραπτώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και συνοδεύεται από πλήρη αιτιολογία:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, δύναται να ζητήσει όπως του υποβάλουν οι αιτητές πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των προτεινόμενων μελών της διοίκησης του σωματείου ή του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης, το οποίο να έχει εκδοθεί κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, ή/και υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτικών μελών στην οποία να αναφέρεται ότι τα εν λόγω ιδρυτικά μέλη δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση νομικού προσώπου το πιστοποιητικό ή/και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται στον Έφορο μέσω του κατά νόμο εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

(1Α) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1), της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος αυτού δεν είναι αληθές, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Έφορος δύναται να αρνηθεί να εγγράψει οποιοδήποτε σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή/και ένωση που, κατά τη γνώμη του, η επωνυμία του είναι αντίθετη με τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών που εγγυώνται το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι σχετικές Συμβάσεις τις οποίες έχει συνομολογήσει και κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία ή τα δημόσια ήθη, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κοινωνική αντίληψη:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αρνητική απάντηση του Εφόρου κοινοποιείται γραπτώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και συνοδεύεται από πλήρη αιτιολογία.

(3) Στην περίπτωση κατά την οποία η προτεινόμενη επωνυμία των υπό εγγραφή σωματείων ή ιδρυμάτων ή ομοσπονδιών ή/και ενώσεων είναι πανομοιότυπη με την επωνυμία σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης ή εταιρείας που έχουν ήδη εγγραφεί ή και άλλου υφιστάμενου οργανισμού ή ιατρικής ή άλλης ειδικότητας, που, κατά τη γνώμη του Εφόρου, προσομοιάζει τόσο πολύ με την επωνυμία αυτή, ώστε να είναι δυνατό να εξαπατήσει ή να παραπλανήσει το κοινό ή τα μέλη οποιουδήποτε σωματείου ή ιδρύματος ή οποιασδήποτε ομοσπονδίας ή/και ένωσης ή εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, ο Έφορος δύναται να ζητήσει από τα πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή όπως, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός, αλλάξουν την επωνυμία που αναγράφεται στην αίτηση και να αρνηθεί την εγγραφή μέχρις ότου γίνει η αλλαγή αυτή.

(4) Σε περίπτωση που άλλος νόμος προβλέπει την υποχρέωση εγγραφής σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης και σε άλλο μητρώο, ο Έφορος εγγράφει το σωματείο ή το ίδρυμα ή την ομοσπονδία ή/και ένωση, ανάλογα με την περίπτωση, αναγράφοντας στο πιστοποιητικό εγγραφής ότι η λειτουργία του τελεί υπό την αίρεση της συμπερίληψής τους και στο άλλο μητρώο.