Νομική προσωπικότητα σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης, έκταση και απώλεια αυτής

5.-(1) Σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή/και ένωση αποκτούν νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο Μητρώο και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής από τον Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η ικανότητα σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης που έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα δεν επεκτείνεται σε έννομες σχέσεις οι οποίες προϋποθέτουν την ιδιότητα φυσικού προσώπου και η νομική προσωπικότητα χάνεται με τη διάλυσή τους.