Καταστατικό σωματείου

8. Το καταστατικό σωματείου θεωρείται έγκυρο και αποδεκτό για καταχώριση, εφόσον προσδιορίζει ή περιλαμβάνει-

(α) Tο σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου σε δήμο ή κοινότητα που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(β) τους όρους εισδοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών∙

(γ) τους οικονομικούς πόρους του σωματείου∙

(δ) τον τρόπο ή/και το φορέα της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου∙

(ε) τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, τη διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό, τη διάρκεια της θητείας τους, τους όρους καταρτισμού, λειτουργίας, συχνότητας σύγκλησης και παύσης των οργάνων της διοίκησης∙

(στ) τους όρους σύμφωνα με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών, μεταξύ των οποίων και όρο ότι αυτή συγκαλείται και συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος∙

(ζ) τους όρους τροποποίησης του καταστατικού.

(η) τον τρόπο ελέγχου των λογαριασμών του σωματείου, τηρουμένης της αρχής της διαφάνειας·

(θ) τους όρους διάλυσης του σωματείου ή της συγχώνευσής του με άλλο σωματείο και της τύχης της περιουσίας του σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών.