Εγγραφή τροποποίησης καταστατικού

9.-(1) Κάθε τροποποίηση καταστατικού εγγεγραμμένου σωματείου λαμβάνει ισχύ μόνο από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο, κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Το διοικητικό συμβούλιο κάθε σωματείου έχει υποχρέωση, μετά την ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του καταστατικού, να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της τροποποίησης στο Μητρώο.

(3) Ο Έφορος μπορεί να αρνηθεί να καταχωρίσει οποιαδήποτε τροποποίηση καταστατικού, εάν κρίνει ότι αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, εκπρόθεσμη υποβολή τέτοιας αίτησης δεν αποτελεί από μόνη της αιτία άρνησης καταχώρισης συγκεκριμένης τροποποίησης στο Μητρώο.