Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις προς τον Έφορο

10.-(1) Εντός της πρώτης τριμηνίας έκαστου έτους, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας εγγεγραμμένου σωματείου έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο-

(α) Aριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

(β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους· και

(γ)κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας αυτού, γνωστοποιούν τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τη δυνάμει του εδαφίου (1) υποχρέωση, ο Έφορος καλεί το διοικητικό συμβούλιο ή το γραμματέα του σωματείου, με συστημένη επιστολή, όπως πράξουν τούτο μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ένα μήνα, εφόσον αυτό ζητηθεί. σε περίπτωση δε μη ανταπόκρισης αυτών προς την πρόσκληση του Εφόρου, αυτός δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο, αιτούμενος τη διάλυση του σωματείου με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 και παράλληλα προβαίνει σε σχετική δημοσίευση του δικαστικού διαβήματός του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.