ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΕΔΑΦΙΟ (3)

(άρθρο 68)

 

Οδηγία 2009/33/ΕΚ[1] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5.