ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 9, άρθρο 74)

 


Κωδικός CPV

Περιγραφή
75200000‑8· 75231200‑6· 75231240‑8· 79611000‑0· 79622000‑0 [Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών]· 79624000‑4 [Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού] και 79625000‑1 [Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού]
από 85000000‑9 έως 85323000‑9· 98133100‑5, 98133000‑4· 98200000‑5 και· 98500000‑8 [Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό βοηθητικό προσωπικό] και 98513000‑2 έως 98514000‑9 [Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης εργατικού δυναμικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες υπαλληλικού προσωπικού γραφείων για οικιακές εργασίες, Προσωρινό προσωπικό για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες οικιακής βοήθειας και Οικιακές υπηρεσίες]
Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες

85321000‑5 και 85322000‑2, 75000000‑6 [Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης], 75121000‑0, 75122000‑7, 75124000‑1· από 79995000‑5 έως 79995200‑7· από 80000000‑4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έως 80660000‑8· από 92000000‑1 έως 92700000‑8

79950000‑8 [Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων], 79951000‑5 [Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων], 79952000‑2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων], 79952100‑3 [Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων], 79953000‑9 [Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ], 79954000‑6 [Υπηρεσίες οργάνωσης πάρτι], 79955000‑3 [Υπηρεσίες οργάνωσης επιδείξεων μόδας], 79956000‑0 [Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων]
Διοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες
75300000‑9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης[2]

75310000‑2, 75311000‑9, 75312000‑6,
75313000‑3, 75313100‑4, 75314000‑0,
75320000‑5, 75330000‑8, 75340000‑1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων
98000000‑3· 98120000‑0· 98132000‑7· 98133110 ‑8 και 98130000 ‑3 Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών παρεχόμενων από συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, ενώσεις νέων και λοιπές υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων
98131000‑0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

55100000‑1 έως 55410000‑7· 55521000‑8 έως 55521200‑0 [55521000‑8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά, 55521100‑9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ’ οίκον από την κοινωνική πρόνοια, 55521200‑0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων]

55520000‑1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 55522000‑5 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με έτοιμα γεύματα, 55523000‑2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα, 55524000‑9 Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα

55510000‑8 Υπηρεσίες καντίνας, 55511000‑5 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας, 55512000‑2 Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας, 55523100‑3 Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων
79100000‑5 έως 79140000‑7· 75231100‑5· Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν αποκλείονται βάσει του άρθρου 14 εδάφιο (1) παράγραφος (δ)
75100000‑7 έως 75120000‑3· 75123000‑4· 75125000‑8 έως 75131000‑3 Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες
75200000‑8 έως 75231000‑4 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
75231210‑9 έως 75231230‑5· 75240000‑0 έως 75252000‑7· 794300000‑7· 98113100‑9 Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφάλειας και διάσωσης, στο βαθμό που δεν αποκλείονται, βάσει του άρθρου 14 εδάφιο (1) παράγραφος (η)

79700000‑1 έως 79721000‑4 [Υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας, Υπηρεσίες ασφάλειας, Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού, Υπηρεσίες φύλαξης, Υπηρεσίες επιτήρησης, Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης, Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων, Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού σήματος, Ανακριτικές υπηρεσίες και Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας]

79722000‑1[Υπηρεσίες γραφολογίας], 79723000‑8 [Υπηρεσίες ανάλυσης απορριμμάτων]

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας
98900000‑2 [Παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς και φορείς εκτός επικράτειας] και 98910000‑5 [Παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και φορείς Διεθνείς υπηρεσίες
64000000‑6 [Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών], 64100000‑7 [Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων], 64110000‑0 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες], 64111000‑7 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά], 64112000‑4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές], 64113000‑1 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα], 64114000‑8 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό], 64115000‑5 [Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων], 64116000‑2 [Υπηρεσίες ποστ ρεστάντ], 64122000‑7 [Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας και ταχυδρόμησης] Ταχυδρομικές υπηρεσίες
50116510‑9 [Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών], 71550000‑8 [Υπηρεσίες σιδηρουργού] Διάφορες υπηρεσίες

 


[2] Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο εάν παρέχονται ως μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· η Δημοκρατία είναι ελεύθερη να οργανώνει την παροχή υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών είτε ως υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος είτε ως μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.