Δικαίωμα ακρόασης

12. (1) Κάθε θύμα δύναται να συμμετέχει ως μάρτυρας στην ποινική διαδικασία και να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τους ποινικούς δικονομικούς κανόνες και τους κανόνες του δικαίου της απόδειξης που ισχύουν στη Δημοκρατία.

(2) Οι διωκτικές αρχές καθώς και κάθε άλλη εμπλεκόμενη υπηρεσία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε, σε συντονισμό μεταξύ τους, να εξασφαλίζουν ότι το θύμα εξετάζεται και ανακρίνεται μόνον καθόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας και σύμφωνα με τους ποινικούς δικονομικούς κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία.