Υποστήριξη από τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων

11. (1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μεριμνούν ώστε το θύμα να λαμβάνει -

(α) Πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων -

(i) του αγώγιμου δικαιώματος αποζημιώσεων κατά του δράστη, για τα διαπραχθέντα σε βάρος του ποινικά αδικήματα· και

(ii) του ρόλου του στην ποινική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για συμμετοχή του στη δίκη ως μάρτυρας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και τις διωκτικές αρχές,

(β) πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή άμεση παραπομπή σε αυτές,

(γ) συναισθηματική υποστήριξη και, εφόσον υπάρχει ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη, παραπομπή στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ή/και στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε περίπτωση που το θύμα είναι μαθητής,

(δ) δικτύωση με άλλες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, στέγασης, οικονομικής στήριξης και ιατρικές υπηρεσίες.

(2) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-

(α) Σε περίπτωση που το θύμα είναι μαθητής, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις ειδικές ανάγκες του θύματος που υπέστη σημαντική βλάβη λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος και μεριμνούν για την παροχή στοχευμένης και ολοκληρωμένης υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, όταν αυτό είναι θύμα με ειδικές ανάγκες, όπως είναι το θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής κακοποίησης ή βίας με βάση το φύλο ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, ή όταν το θύμα είναι πρόσωπο με αναπηρία·

(β) μεριμνούν για την ίδρυση καταφυγίων για τη διαμονή των θυμάτων, δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25·

(γ) επιθεωρούν την εγγραφή και λειτουργία καταφυγίων δυνάμει των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.