Κανονισμοί

13.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη λειτουργία των Κέντρων Θεραπείας·

(β) τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής.