Διαδικαστικοί Κανονισμοί

12. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για τη ρύθμιση της διαδικασίας έκδοσης διατάγματος θεραπείας.