Κατάργηση

14. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος καταργείται.