Αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

329.-(1) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ανακαλείται από τον Έφορο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 151 του παρόντος Νόμου, στο βαθμό που δεν θίγονται οι σκοποί του εδαφίου (2).

(2) Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν κωλύει τον εκκαθαριστή να συνεχίζει ορισμένες δραστηριότητες της ασφαλιστικής επιχείρησης, καθόσον αυτό απαιτείται ή ενδείκνυται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, και αφού λάβει τη ρητή και ειδική συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο του Εφόρου για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών.