Ειδικό μητρώο

328.-(1) Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση τηρεί στην έδρα της ειδικό μητρώο, όπου εγγράφονται τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων, που υπολογίζονται και επενδύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ασφαλιστική επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες τόσο ασφάλισης Γενικής Φύσεως όσο και ασφάλισης Ζωής, τηρεί χωριστά βιβλία για κάθε τύπο ασφάλισης στην έδρα της:

Νοείται ότι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν τον τομέα της ασφάλισης Ζωής και τους κινδύνους που ταξινομούνται στους κλάδους 1 και 2 στο Μέρους Α του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, πρέπει να τηρούν ενιαίο βιβλίο για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

(3) Η συνολική αξία των εγγεγραμμένων στοιχείων του ενεργητικού, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν υστερεί, σε καμία περίπτωση, της αξίας των τεχνικών προβλέψεων.

(4) Όταν ένα καταχωρημένο στοιχείο του ενεργητικού είναι βεβαρημένο με εμπράγματο δικαίωμα υπέρ πιστωτού ή τρίτου, ώστε μέρος της αξίας του να μην είναι διαθέσιμο για την κάλυψη υποχρεώσεων, το γεγονός αυτό καταγράφεται στο βιβλίο και το μη διαθέσιμο ποσό δεν περιλαμβάνεται στη συνολική αξία που αναφέρει το εδάφιο (3).

(4α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 327, σε περίπτωση εκκαθάρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης, σε σχέση με τα στοιχεία του ενεργητικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 336, 337 ή 338 του παρόντος Νόμου σε περίπτωση που-

(i) Το στοιχείο του ενεργητικού, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη τεχνικών προβλέψεων, είναι βεβαρημένο με εμπράγματο δικαίωμα υπέρ πιστωτού ή τρίτου, χωρίς να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο εδάφιο (4)∙

(ii) το εν λόγω στοιχείο του ενεργητικού είναι αντικείμενο επιφύλαξης κυριότητας υπέρ πιστωτή ή τρίτου∙ ή

(iii) πιστωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει τον συμψηφισμό της απαιτήσεώς του έναντι της απαιτήσεως της ασφαλιστικής επιχείρησης.

(5) Εφόσον έχουν κινηθεί διαδικασίες εκκαθάρισης, η σύνθεση των στοιχείων του ενεργητικού που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο σύμφωνα με τα εδάφια (1) μέχρι (5), δεν μεταβάλλεται ούτε επέρχεται καμία άλλη αλλαγή των μητρώων, εκτός από τη διόρθωση απλώς τεχνικών λαθών, παρά μόνον κατόπιν αδείας του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. :

Νοείται ότι, οι εκκαθαριστές προσθέτουν στα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού την απόδοση και την αξία των καθαρών ασφαλίστρων που εισπράττονται για τον συγκεκριμένο κλάδο ασφαλίσεων μεταξύ της έναρξης των διαδικασιών εκκαθάρισης και της ημερομηνίας πληρωμής των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως ή έως ότου πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

(6) Εάν το προϊόν της ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού υστερεί της αξίας τους, όπως υπολογίζεται στα βιβλία, οι εκκαθαριστές αιτιολογούν το γεγονός αυτό στον Έφορο.