Μητρικές επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας: εξακρίβωση της ισοδυναμίας

299.-(1) Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 251 του παρόντος Νόμου, ο Έφορος, εφόσον αποτελεί ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, εξακριβώνει κατά πόσον οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, η μητρική επιχείρηση των οποίων έχει την έδρα της εκτός της Ένωσης, υπόκεινται σε εποπτεία από εποπτική αρχή τρίτης χώρας, ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται από το παρόν Μέρος, για την εποπτεία στο επίπεδο του ομίλου ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του στο άρθρου 251.

(2) Όταν δεν έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η εξακρίβωση πραγματοποιείται από τον Έφορο, εάν αυτός είναι ο επόπτης ομίλου σύμφωνα με τα κριτήρια του εδαφίου (1) του άρθρου 286 (εφεξής “οιονεί επόπτης ομίλου”), κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια στην Ένωση, ή με δική του πρωτοβουλία. Η EIOPA επικουρεί τον Έφορο, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

(3) Στο πλαίσιο του εδαφίου (2), πριν λάβει απόφαση σχετικά με την ισοδυναμία, ο Έφορος, ως οιονεί επόπτης ομίλου, επικουρούμενος από την EIOPA, συμβουλεύεται τις άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές, και στη συνέχεια λαμβάνει την απόφασή τους σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το εδάφιο (5), νοουμένου ότι δεν λαμβάνει, σε σχέση με τρίτη χώρα, αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με παλιότερες αποφάσεις για τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς εποπτείας που καθορίζεται στο Μέρος ΙI και στο καθεστώς εποπτείας της τρίτης χώρας.

(4) Σε περίπτωση που ο Έφορος αποτελεί ενδιαφερόμενη εποτπική αρχή και δεν ενεργεί ως οιονεί επόπτης ομίλου, και διαφωνεί με απόφαση που εκδόθηκε από τον οινεί επόπτη ομίλου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις τη νομοθεσίας κράτους μέλους του εν λόγω επόπτη, δύναται να παραπέμψει το θέμα στην EIOPA και να ζητήσει τη βοήθεια της σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης από τον οιονεί επόπτη ομίλου, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με το εν λόγω άρθρο του Κανονισμού.

(5) Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης της ισοδυναμίας του καθεστώτος προληπτικής εποπτείας τρίτης χώρας για την εποπτεία ομίλων με το καθεστώς που καθορίζεται στο παρόν Μέρος.

(6) Σε περίπτωση που τρίτη χώρα πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (5), η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 301α της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ και επικουρούμενη από την EIOPA σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που να καθορίζουν ότι το καθεστώς προληπτικής εποπτείας αυτής της τρίτης χώρας είναι ισοδύναμο με εκείνο που ορίζεται στον παρόν Μέρος.

(7) Αν η Επιτροπή δεν εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τα εδάφια (6) ή (8), εφαρμόζεται το άρθρο 301, του παρόντος Νόμου.

(8) Κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις δύνανται να καθορίζουν ότι το καθεστώς προληπτικής εποπτείας μιας τρίτης χώρας, το οποίο εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις με έδρα εκτός της Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2014, είναι προσωρινά ισοδύναμο με εκείνο που καθορίζεται στο Μέρος ΙΙ, αν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα έχει συμμορφωθεί με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 260, παράγραφος 5 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

(9) Όταν εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το εδάφιο (8), σχετικά με την προσωρινή ισοδυναμία καθεστώτος προληπτικής εποπτείας τρίτης χώρας, ο Έφορος εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 300 του παρόντος Νόμου, εκτός αν υπάρχει ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, η οποία έχει συνολικό ισολογισμό που υπερβαίνει τον συνολικό ισολογισμό της μητρικής επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη εκτός της Ένωσης.