Μητρικές επιχειρήσεις εκτός της Κοινότητας: ισοδυναμία

300.-(1) Σε περίπτωση ισοδύναμης εποπτείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 299, ο Έφορος, εφόσον αποτελεί ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, βασίζεται στην ισοδύναμη εποπτεία ομίλου που ασκείται από τις εποπτικές αρχές τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Τα άρθρα 286 έως 298 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών.