Ενημέρωση των γνωστών πιστωτών άλλων κρατών μελών.

331.-(1) Ο εκκαθαριστής, ή κάθε πρόσωπο διορισμένο για το σκοπό αυτό από τον Έφορο, ειδοποιεί αμελλητί, ατομικά και εγγράφως, κάθε πιστωτή που γνωρίζει και που έχει την έδρα του, κατοικία ή συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος. Ο εκκαθαριστής ενημερώνει σχετικά τον Έφορο, ο οποίος, εάν διαπιστώσει παραλείψεις ή πλημμέλειες στη διαδικασία ειδοποίησης, ενημερώνει ο ίδιος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τους πιστωτές που δεν έχουν ειδοποιηθεί από τον εκκαθαριστή ή επαναλαμβάνει τη γνωστοποίηση.

(2) Η γραπτή ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει ιδίως

(α) τις προθεσμίες αναγγελίας των απαιτήσεων κατά το άρθρο 251 του περί Εταιρειών Νόμου, τις κυρώσεις που προβλέπονται, σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών αυτών· την αρμόδια αρχή για την αναγγελία των απαιτήσεων ή παρατηρήσεων σχετικά με απαιτήσεις, η οποία είναι ο εκκαθαριστής, καθώς και άλλα μέτρα που τυχόν επιβλήθηκαν·

(β) πληροφορίες στους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις είναι προνομιούχες ή εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια, για το κατά πόσον οφείλουν να προβούν σε αναγγελία των απαιτήσεών τους, στο βαθμό που δεν καλύπτονται από εμπράγματη εξασφάλιση· και

(γ) τα γενικά αποτελέσματα της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των ασφαλιστηρίων και ιδίως την ημερομηνία, από την οποία τα ασφαλιστήρια ή οι δραστηριότητες παύουν να παράγουν αποτελέσματα κατά το άρθρο 181, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο.

(3) Ο τύπος του εντύπου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καθορίζεται εκάστοτε από τον ΄Εφορο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.