Δικαίωμα αναγγελίας απαιτήσεων

332.-(1) Κάθε πιστωτής, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών των κρατών μελών, του οποίου η συνήθης διαμονή, κατοικία ή έδρα βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, δικαιούται να αναγγέλλει τις απαιτήσεις του ή να υποβάλλει εγγράφως παρατηρήσεις σχετικά με αυτές.

(2) Οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και κατάταξης με τις ομοειδείς απαιτήσεις, τις οποίες ενδέχεται να αναγγέλλουν πιστωτές οι οποίοι έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα στη Δημοκρατία, χωρίς καμία διάκριση.

(3) Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ο πιστωτής αποστέλλει στον εκκαθαριστή αντίγραφα των όποιων αποδεικτικών στοιχείων και δηλώνει τα πιο κάτω:

(α) το είδος και το ύψος της απαιτήσεως·

(β) την ημερομηνία γένεσης της απαιτήσεως·

(γ) εάν διεκδικεί για την απαίτησή του κάποιο προνόμιο, εμπράγματη ασφάλεια ή επιφύλαξη κυριότητας·

(δ) ενδεχομένως, τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία καλύπτονται από αυτή την ασφάλεια.

(4) Η προνομιακή θέση που παραχωρείται στις απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 327 του παρόντος Νόμου, δεν χρειάζεται να αναφέρεται.