Μεταχείριση των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως

327.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου, οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης έναντι άλλων απαιτήσεων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης, ως προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), σε ότι αφορά στο σύνολο ή μέρος των δαπανών που απορρέουν από τη διαδικασία εκκαθάρισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου.