Παραβάσεις του άρθρου 6

7.- Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.