Καθορισμός σοβαρών περιπτώσεων εφαρμογής των άρθρων 4 και 6

8.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 6, σοβαρές περιπτώσεις πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή δημοσιοποιούν παράνομα εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται, οι περιπτώσεις όπου-

(α) Υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος για την ακεραιότητα της αγοράς·

(β) το πραγματικό ή δυνητικό κέρδος που αποκομίζεται ή η πραγματική ή δυνητική ζημία που αποφεύγεται είναι υψηλά·

(γ) το επίπεδο των ζημιών που προκαλούνται στην αγορά είναι υψηλό· ή

(δ) η συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται είναι υψηλή.

(2) Για τον προσδιορισμό των σοβαρών περιπτώσεων, λαμβάνονται επίσης υπόψη-

(α) Κατά πόσο η διάπραξη του αδικήματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης· ή

(β) κατά πόσο ο ύποπτος ή κατηγορούμενος υπέπεσε στο ίδιο ποινικό αδίκημα προηγουμένως.