Λήψη αναγνωριστικής απόφασης

11.(1) Η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας αναγνωρίζει, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης και της βεβαίωσης, την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης που της έχει διαβιβαστεί και λαμβάνει αμελλητί όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης, εκτός σε περίπτωση που επικαλεσθεί έναν από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 14 λόγους μη αναγνώρισης.

(2) Σε περίπτωση άσκησης ένδικου μέσου στο κράτος μέλος έκδοσης της απόφασης κατά της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης, η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου προθεσμία παρατείνεται για είκοσι (20) περαιτέρω εργάσιμες μέρες.

(3) Στην έκτακτη περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και (2) προθεσμίες, ενημερώνει αμέσως και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης και το χρονικό διάστημα που δυνατό να απαιτηθεί για την έκδοση τελικής απόφασης.

(4) Η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να αναβάλει τη λήψη απόφασης για αναγνώριση απόφασης περί μέτρων επιτήρησης όταν η βεβαίωση που τη συνοδεύει είναι ελλιπής ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, έως την παρέλευση εύλογης προθεσμίας για τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση της βεβαίωσης.