Προσαρμογή των μέτρων επιτήρησης

12. Σε περίπτωση που τα μέτρα επιτήρησης δεν συνάδουν ως προς τη φύση τους με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας προσαρμόζει τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 είδη μέτρων επιτήρησης:

Νοείται ότι, μέτρο επιτήρησης, ως έχει προσαρμοστεί από την αρμόδια αρχή αναγνώρισης, αντιστοιχεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς το μέτρο επιτήρησης που η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης του κράτους έκδοσης έχει επιβάλει:

Νοείται περαιτέρω ότι μέτρο επιτήρησης, ως έχει προσαρμοστεί από την αρμόδια αρχή αναγνώρισης, δεν δύναται να είναι αυστηρότερο από το μέτρο επιτήρησης που επιβλήθηκε αρχικά.