Διττό αξιόποινο

13.(1) Η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης του κράτους έκδοσης επιτρέπει στη Δημοκρατία την αναγνώρισή της χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου, εάν η απόφαση αυτή αφορά τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα, όπως αυτά ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με ποινή φυλάκισης ή μέτρο στερητικό της ελευθερίας με ανώτατο όριο ποινής τριών (3) τουλάχιστον ετών:

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

(β) τρομοκρατία·

(γ) εμπορία ανθρώπων·

(δ) σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία·

(ε) παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών·

(στ) παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών·

(ζ) δωροδοκία·

(η) καταδολίευση, περιλαμβανομένης της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της Σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικό) Νόμο του 2003·

(θ) νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος·

(ι) παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ·

(ια) ηλεκτρονικό έγκλημα·

(ιβ) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και ποικιλιών·

(ιγ) παροχή βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή·

(ιδ) φόνος εκ προμελέτης και ανθρωποκτονία εκ προθέσεως·

(ιε) βαριά σωματική βλάβη·

(ιστ) παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών·

(ιζ) απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία·

(ιη) ρατσισμός και ξενοφοβία·

(ιθ) οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες·

(κ) παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης·

(κα) υπεξαιρέσεις και απάτες·

(κβ) αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση·

(κγ) παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων·

(κδ) πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών δημοσίων εγγράφων·

(κε) παραχάραξη μέσων πληρωμής·

(κστ) λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων·

(κζ) λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών·

(κη) εμπορία κλεμμένων οχημάτων·

(κθ) βιασμός·

(λ) εμπρησμός·

(λα) εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

(λβ) αεροπειρατεία και πειρατεία·

(λγ) δολιοφθορά.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), η αναγνώριση της απόφασης είναι δυνατή και για αδικήματα που δεν περιλαμβάνονται στο εδάφιο (1), νοουμένου ότι η απόφαση αφορά πράξεις που συνιστούν αδίκημα και κατά το δίκαιο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως της αντικειμενικής υπόστασης ή του νομικού χαρακτηρισμού τους.