Λόγοι άρνησης αναγνώρισης της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης

14.(1) Η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης κράτους μέλους, σε περίπτωση που -

(α) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 βεβαίωση που συνοδεύει την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης είναι ελλιπής ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση περί μέτρων επιτήρησης την οποία συνοδεύει και δεν συμπληρώθηκε ή δεν διορθώθηκε εντός εύλογης προθεσμίας που τέθηκε από τη Δημοκρατία·

(β) δεν έχουν τηρηθεί από το κράτος έκδοσης τα κριτήρια διαβίβασης που αντιστοιχούν στα κριτήρια που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 8 ή στο εδάφιο (3) του άρθρου 9 ως προς τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση περί μέτρων επιτήρησης·

(γ) η αναγνώριση της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης είναι αντίθετη προς τη βασική αρχή ότι ουδείς δικάζεται για δεύτερη φορά για το ίδιο αδίκημα·

(δ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 13 και η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης αφορά πράξη η οποία δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, όσον αφορά φορολογικά, τελωνειακά και συναλλαγματικά θέματα, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δεν δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση κράτους έκδοσης προβάλλοντας ως λόγο άρνησης ότι το δίκαιο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία δεν προβλέπει ανάλογους φόρους ή ανάλογες διατάξεις όσον αφορά φόρους, τελωνεία και συνάλλαγμα με αυτές που προβλέπει το δίκαιο του κράτους έκδοσης·

(ε) σύμφωνα με το δίκαιο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, το πρόσωπο καλύπτεται από ασυλία που καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης·

(στ) η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης εκδόθηκε εναντίον προσώπου το οποίο, σύμφωνα με το δίκαιο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, δεν είχε, λόγω της ηλικίας του, ποινική ευθύνη για τις πράξεις για τις οποίες είχε εκδοθεί η απόφαση· ή

(ζ) αν δεν υπάρξει συμμόρφωση του προσώπου με τα μέτρα επιτήρησης, θα πρέπει να αρνηθεί την παράδοση του προσώπου δυνάμει των διατάξεων του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου του 2004.

(2) Σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας, προτού αποφασίσει τη μη αναγνώριση της απόφασης, διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και ζητά από αυτήν, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, να παράσχει χωρίς καθυστέρηση οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνει αναγκαίες.

(3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας είναι της άποψης ότι παρόλο που δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει απόφαση περί μέτρων επιτήρησης δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει την εν λόγω απόφαση και να επιτηρήσει τα προβλεπόμενα σε αυτή μέτρα, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή έκδοσης αναφέροντας τους λόγους της πιθανής άρνησης, έτσι ώστε η αρμόδια αρχή έκδοσης να αποφασίσει κατά πόσο θα ανακαλέσει τη βεβαίωση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης δεν προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να αναγνωρίσει την εν λόγω απόφαση και να προβεί σε παρακολούθηση των προβλεπόμενων σε αυτή μέτρων και, στην περίπτωση αυτή, εξυπακούεται ότι το πρόσωπο δυνατό να μην παραδοθεί στη βάση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η Δημοκρατία, ως κράτος έκδοσης, λάβει από το κράτος εκτέλεσης ενημέρωση ανάλογη με αυτή που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης.