Αρμοδιότητα αναφορικά με την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης

10.(1) Κατά το χρονικό διάστημα που η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει απόφαση περί μέτρων επιτήρησης που της έχει διαβιβαστεί και δεν έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης την αναγνώριση της απόφασης, η αρμοδιότητα αναφορικά με την παρακολούθηση των επιβληθέντων μέτρων επιτήρησης παραμένει στο κράτος έκδοσης.

(2) Αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης που έχει μεταφερθεί στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιστρέφει στο κράτος έκδοσης σε περίπτωση που -

(α) Το πρόσωπο δεν έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(β) η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας την ανάκληση της βεβαίωσης που συνοδεύει την απόφαση·

(γ) η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει τροποποιήσει τα μέτρα επιτήρησης και η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 17, έχει αρνηθεί την παρακολούθηση των τροποποιημένων μέτρων επιτήρησης καθότι δεν εμπίπτουν στα μέτρα επιτήρησης στα οποία ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7·

(δ) έχει παρέλθει η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20·

(ε) η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας έχει αποφασίσει την άρση της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης και έχει ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 19:

Νοείται ότι, σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πραγματοποιείται διαβούλευση μεταξύ της αρμόδιας αρχής αναγνώρισης της Δημοκρατίας και της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης προς αποφυγή της διακοπής της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης.