Διαδικασία διαβίβασης απόφασης περί μέτρων επιτήρησης και βεβαίωσης

9.(1) Σε περίπτωση διαβίβασης απόφασης περί μέτρων επιτήρησης στο κράτος εκτέλεσης, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας μεριμνά ώστε η απόφαση αυτή να συνοδεύεται από βεβαίωση σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Ι.

(2) Η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής και η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) βεβαίωση διαβιβάζονται απευθείας στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης με ασφαλή, έγγραφο τρόπο και υπό συνθήκες που επιτρέπουν στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώσει την γνησιότητά τους:

Νοείται ότι το πρωτότυπο της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης ή το επικυρωμένο αντίγραφο αυτής, καθώς επίσης και το πρωτότυπο της βεβαίωσης, αποστέλλονται στο κράτος εκτέλεσης εφόσον αυτό το ζητήσει:

Νοείται περαιτέρω ότι όλες οι επίσημες επικοινωνίες πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των πιο πάνω αρχών.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) βεβαίωση φέρει την υπογραφή της αρμόδιας αρχής έκδοσης της Δημοκρατίας που βεβαιώνει και την ακρίβεια του περιεχομένου της, περιλαμβάνει τα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 επιβληθέντα μέτρα επιτήρησης και προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα για το οποίο εφαρμόζεται η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, τη δυνατότητα ανανέωσής της και, σε ενδεικτική βάση, το προσωρινό χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται ότι θα απαιτηθεί παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης.

(4) Η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας δύναται να διενεργήσει την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο διαβίβαση μόνο σε ένα (1) κράτος μέλος κάθε φορά.

(5) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναγνώρισης του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή στην αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας, τότε αυτή, μέσω της κεντρικής αρχής, επιδιώκει με όλα τα απαραίτητα μέσα, περιλαμβανομένων των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, να λάβει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης προς εξακρίβωση της αρμόδιας αρχής αναγνώρισης του κράτους εκτέλεσης.

(6) Σε περίπτωση που η απόφαση περί των μέτρων επιτήρησης και η βεβαίωση έχουν παραληφθεί από αρχή της Δημοκρατίας που δεν έχει αρμοδιότητα να αναγνωρίσει την εν λόγω απόφαση, τότε η αρχή αυτή διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως την απόφαση μαζί με τη βεβαίωση στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας.