Διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών έκδοσης και αναγνώρισης της Δημοκρατίας και του κράτους έκδοσης ή εκτέλεσης

22.(1) Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και αναγνώρισης της Δημοκρατίας διαβουλεύονται, όπου αυτό είναι εφικτό, με τις αντίστοιχες αρχές του κράτους έκδοσης ή εκτέλεσης, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) Κατά την προετοιμασία ή πριν από τη διαβίβαση της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης μαζί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 βεβαίωση·

(β) για τη διευκόλυνση της ομαλής και αποτελεσματικής παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης· και

(γ) σε περίπτωση που το πρόσωπο έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση των μέτρων που του έχουν επιβληθεί.

(2) Η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν ενδείξεις που έχουν κοινοποιηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης αναφορικά με τον κίνδυνο που το πρόσωπο ενδεχομένως αποτελεί για τα θύματα και τους πολίτες γενικά.

(3) Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και αναγνώρισης της Δημοκρατίας ανταλλάσσουν με τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης ή εκτέλεσης, ανάλογα με την περίπτωση, όλες τις χρήσιμες για την εκτέλεση του αιτήματος πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν-

(α) Πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας και του τόπου κατοικίας του προσώπου· και

(β) σχετικές πληροφορίες από το ποινικό μητρώο του προσώπου σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.