Γλωσσική διατύπωση βεβαίωσης

23. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 βεβαίωση διατυπώνεται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.