Έξοδα

24. Οποιαδήποτε έξοδα προκύπτουν στο έδαφος της Δημοκρατίας από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, βαρύνουν τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το αν η Δημοκρατία είναι το κράτος έκδοσης ή το κράτος εκτέλεσης.