Σχέση με διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς

25.(1) Διμερής ή πολυμερής συμφωνία ή διακανονισμός που βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί να ισχύει, εάν αυτή η συμφωνία ή αυτός ο διακανονισμός επιτρέπει την επέκταση ή τη διεύρυνση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εάν συμβάλλει στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης.

(2) Η σύναψη διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας ή διακανονισμού μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιτρέπεται εφόσον αυτή η συμφωνία ή αυτός ο διακανονισμός επιτρέπει την επέκταση ή τη διεύρυνση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και συμβάλλει στη απλούστευση ή στην περαιτέρω διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων περί μέτρων επιτήρησης.