Παράδοση του προσώπου

21.(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης ή άλλη εκτελεστή δικαστική απόφαση της ίδιας ισχύος, η Δημοκρατία παραδίδει το πρόσωπο στο κράτος έκδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου του 2004.

(2) Σε περίπτωση που το κράτος εκτέλεσης είναι η Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δεν δύναται να επικαλεσθεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου του 2004 για να αρνηθεί την παράδοση του προσώπου στο κράτος έκδοσης.