Ενημέρωση όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης

20.(1) Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί η προβλεπόμενη στο εδάφιο (6) του άρθρου 9 διαβίβαση, η αρχή της Δημοκρατίας που προέβηκε στη διαβίβαση ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης σε ποια αρχή έχει διαβιβάσει την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης και τη διαβεβαίωση.

(2) Η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, με οποιοδήποτε έγγραφο τρόπο για -

(α) Οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης διαμονής του προσώπου·

(β) το ανώτατο χρονικό όριο κατά το οποίο τα μέτρα επιτήρησης δύναται να παρακολουθούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(γ) το γεγονός ότι η παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης στη Δημοκρατία είναι πρακτικώς αδύνατη ενόψει του γεγονότος ότι, μετά τη διαβίβαση της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης και της βεβαίωσης, το πρόσωπο δεν καθίσταται δυνατό να εντοπιστεί στο έδαφος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση της Δημοκρατίας για παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης απαλείφεται·

(δ) την καταχώρηση έφεσης κατά της απόφασης αναγνώρισης της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης·

(ε) την έκδοση τελεσίδικης απόφασης αναγνώρισης της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης·

(στ) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την προσαρμογή των μέτρων επιτήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12·

(ζ) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη μη αναγνώριση της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης και σχετικά με την ανάληψη ευθύνης για την παρακολούθηση των μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.