Αναπάντητες κοινοποιήσεις

19.(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας έχει αποστείλει στο κράτος έκδοσης, άνω των τριών (3) κοινοποιήσεων για το ίδιο πρόσωπο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 18, χωρίς το κράτος έκδοσης να έχει λάβει οποιαδήποτε μεταγενέστερη απόφαση ανάλογη με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 18 απόφαση, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να καλέσει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης να λάβει μεταγενέστερη απόφαση θέτοντας ταυτόχρονα εύλογη προθεσμία.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης δεν ενεργήσει εντός της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να λάβει απόφαση για άρση της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης, την οποία γνωστοποιεί στην εν λόγω αρχή και την ενημερώνει για την επιστροφή στο κράτος έκδοσης της αρμοδιότητας της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης.

(3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης και, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο της Δημοκρατίας, απαιτείται περιοδική επιβεβαίωση της ανάγκης παράτασης της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης όπως παράσχει την επιβεβαίωση αυτή, θέτοντας εύλογη προθεσμία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στο αίτημα για παροχή επιβεβαίωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να απευθύνει νέο αίτημα στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, παρέχοντας εύλογη προθεσμία για απάντηση στο αίτημα αυτό και δηλώνοντας τη δυνατότητα λήψης απόφασης για τερματισμό της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση ούτε στο αναφερόμενο στην πρώτη επιφύλαξη αίτημα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να ενεργήσει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2).