Υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων αρχών

18.(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας κληθεί οποτεδήποτε κατά την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης στο κράτος εκτέλεσης να παράσχει πληροφορίες κατά πόσο εξακολουθεί να απαιτείται η συνέχιση της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης υπό τις περιστάσεις, ανταποκρίνεται αμελλητί λαμβάνοντας, οσάκις ενδείκνυται, μεταγενέστερη απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 17.

(2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται, οποτεδήποτε κατά την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης στη Δημοκρατία, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης την παροχή των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) πληροφοριών.

(3) H αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας προσδιορίζει αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης και πριν από την εκπνοή της αναφερόμενης στο εδάφιο (3) του άρθρου 9 προθεσμίας, τυχόν πρόσθετο χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται να απαιτηθεί η συνέχιση της παρακολούθησης των μέτρων.

(4) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης μέσω του εντύπου που εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, οποιαδήποτε παράβαση μέτρου επιτήρησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πόρισμα δυνατό να οδηγήσει στη λήψη τυχόν μεταγενέστερης απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 17.

(5) Η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης για οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) άρθρου 17, καθώς επίσης και για την άσκηση έφεσης εναντίον απόφασης περί μέτρων επιτήρησης.

(6) Σε περίπτωση που το κράτος έκδοσης ανακαλέσει την αναφερόμενη στο άρθρο 9 βεβαίωση, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας τερματίζει τα διαταχθέντα μέτρα επιτήρησης μόλις λάβει γνώση της ανάκλησης.