Δικαιοδοσία λήψης μεταγενέστερων αποφάσεων και ισχύον δίκαιο κατά το χρόνο λήψης τους

17.(1) Η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας έχει δικαιοδοσία να λαμβάνει όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις που αφορούν απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως -

(α) Την ανανέωση, την επανεξέταση και την απόσυρση της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης·

(β) την τροποποίηση της απόφασης περί μέτρων επιτήρησης·

(γ) την έκδοση εντάλματος σύλληψης ή οποιασδήποτε άλλης εκτελεστής δικαστικής απόφασης της ίδιας ισχύος:

Νοείται ότι, στις προβλεπόμενες στις παραγράφους (α) έως (γ) περιπτώσεις εφαρμόζεται το δίκαιο της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι η δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου δεν θίγει διαδικασίες που δυνατό να ξεκινήσουν στο κράτος εκτέλεσης κατά του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης σε σχέση με πράξεις άλλες από αυτές που αφορά η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης.

(2) Η διεξαγωγή δικαστικής ακρόασης πριν τη λήψη απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), διενεργείται με βάση το εκάστοτε σε ισχύ δίκαιο της Δημοκρατίας, και ειδικότερα δυνάμει των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και του περί Αποδείξεως Νόμου, περιλαμβανομένης της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης και χρήσης τηλεφώνου.

(3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης, και εφόσον το εκάστοτε σε ισχύ δίκαιο της Δημοκρατίας το απαιτεί, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται να ακολουθήσει τη διαδικασία αναγνώρισης που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ούτως ώστε να καταστούν εφαρμοστέες μεταγενέστερες αποφάσεις που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και είναι ανάλογες με τις προβλεπόμενες στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1).

(4) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης και το κράτος έκδοσης έχει τροποποιήσει τα μέτρα επιτήρησης, η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δύναται -

(α) Να προβεί σε προσαρμογή των τροποποιημένων μέτρων επιτήρησης εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 12, σε περίπτωση που ο χαρακτήρας των τροποποιημένων μέτρων επιτήρησης δεν συνάδει με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 είδη μέτρων επιτήρησης, ή

(β) να αρνηθεί την παρακολούθηση των τροποποιημένων μέτρων επιτήρησης, εάν αυτά δεν εμπίπτουν στα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 είδη μέτρων επιτήρησης.