Συνέχιση της παρακολούθησης των μέτρων επιτήρησης

16.(1) Σε περίπτωση που, κατά την εκπνοή του ανώτατου χρονικού ορίου κατά το οποίο τα μέτρα επιτήρησης δύναται να παρακολουθούνται από το κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, διαπιστωθεί ότι τα μέτρα επιτήρησης εξακολουθούν να είναι αναγκαία, η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας δύναται να ζητήσει από το κράτος εκτέλεσης όπως παρατείνει την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης και των προβλεπόμενων συνεπειών για το πρόσωπο σε περίπτωση που η αρμοδιότητα παρακολούθησης μέτρων επιτήρησης επιστραφεί στη Δημοκρατία λόγω της εκπνοής του πιο πάνω χρονικού ορίου, δηλώνοντας παράλληλα το χρονικό διάστημα για το οποίο η εν λόγω παράταση δύναται να χρειαστεί.

(2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης και η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας λαμβάνει αίτημα παράτασης της παρακολούθησης μέτρων επιτήρησης από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, η αρχή λαμβάνει απόφαση ως προς το ως άνω αίτημα σύμφωνα με το δίκαιο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, δηλώνοντας, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη μέγιστη διάρκεια της παράτασης και εφαρμόζοντας, εάν κρίνει απαραίτητο, τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 18.